Magunkról

A Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület 1997-ben jött létre, kiemelten közhasznú egyesület.

Kecskemét lakosságának közel harmada – 37 ezer ember – él a város legkiterjedtebb lakótelepén a Széchenyivárosban, panelházakban. Itt az iskolákon, a kisméretű könyvtáron és a Planetáriumon kívül semmilyen más közösségi létesítmény sem épült. Az 1994-ben alapított Szentcsalád Plébánia hívő közössége – egyetértésben az egyházi és a városi vezetéssel – elhatározta, hogy Közösségi Házat épít, amelyet nemcsak katolikusok, hanem a lakótelepen élők is használhatnak közösségépítő, szociális, művelődési célokra.

A Szentcsalád Plébánia felvállalta, hogy önkéntes munkatársakkal megpróbál közösséget formálni, és enyhíteni a lakótelep szociális gondjain. Közel száz fiatal és fiatal felnőtt kezdte látogatni a városrész külső szélén található kórházakat, a Szociális Otthont és a Fogyatékos Gyerekek Intézetét, valamint széleskörű segítés indult a nagycsaládosokért.

Látva a Plébánia próbálkozásait, megkerestek bennünket a városért és a lakótelepért különös felelősséget érző, közéletben tapasztaltabb barátaink, hogy fogjunk össze, s dolgozzunk együtt a lakótelep családjaiért. Így alapították meg különböző világnézetű közéleti személyiségek, parlamenti és városi képviselők 1997-ben a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületet (SZÉK). A lakótelep közismerten elidegenedett világában született meg közösségünk olyan emberekből, akik örülnek és segítenek egymásnak, akik megosztják gondjaikat és életüket egymással.

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesületet (a továbbiakban: Egyesület) 1997. november 18-án vette jogerősen nyilvántartásba, s 1998. január 01-től közhasznú, 2001. augusztus 16-tól kiemelten közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősítette. Közhasznú tevékenységünk felsorolását az Egyesületi Alapszabály tartalmazza, melyek közül gyakorlatilag mindegyik területen kifejtettük tevékenységünket. Nemcsak tevékenységünkkel, hanem annak jogi kereteivel is igyekeztünk megfelelni a kihívásoknak. Működésünk áttekintését követően 2004-ben jelentős változtatásokat hajtottunk végre az Egyesületi Alapszabályunkban: tevékenységünket kiterjesztettük a Dél-Alföldi – Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye –, valamint Közép–Magyarországi (Budapest és Pest megye) régiókra is, meghagyva annak lehetőségét, hogy esetenként országos, illetve az egész Kárpát-medencére kiterjedő programokat is megvalósítsunk. Céljainkat is ennek megfelelően tagoltuk. Helyi szinten megmaradtak a korábbiak, míg regionális, illetve országos szinten az alábbiak kerültek megfogalmazásra. (A változtatások dőlt betűvel vannak feltüntetve.)

Egyesületünk főbb céljai a módosított Alapszabály alapján

a) Helyi szinten (Kecskeméten)
1. A Kecskeméten, s elsősorban annak széchenyivárosi városrészében élő emberek közösségi életének megszervezése; szabadidejük eltöltésének, kulturálódásuk, hitéleti lehetőségeik segítése; családi és egyéni életük minél teljesebb, jobb megszervezése, és az ehhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése.
2. A Kecskemét-Széchenyivárosi Szentcsalád Templom és Közösségi Ház építésének, valamint a köré szerveződő közösségi élet beindításának, szervezésének, folyamatos működésének szellemi, lelki és anyagi támogatása.
3. A szociálisan megnehezült életsorsú, abból önmaguk erejéből kiemelkedni képtelen emberek és családok megsegítése, támogatása.

b) Regionális, illetve országos szinten
1. Elsősorban a gyermekek, a fiatalok (pályakezdők), a családok, s más csoportok önkéntesen, nemes emberi és egyetemleges társadalmi célok megvalósítása érdekében, közös cselekvésre szerveződő, új közösségi formák kialakítását célzó tevékenységének ösztönzése, támogatása.
2. A gyermekek és fiatalkorúak, fiatal felnőttek jobb társadalmi beilleszkedésének, a beilleszkedési zavarok leküzdésének segítése; ezen csoportok védelme, különös tekintettel a családi életre és az egészséges életmódra nevelésre (családpedagógia, családi életre nevelés, úgynevezett „család-órák”, szexuális úton terjedő betegségek – SZTB-k – és a művi abortuszok megelőzése, a káros szenvedélyek prevenciója)
3. Az előző (2. pontban) meghatározott célok megvalósítása érdekében részvétel a különböző – oktatás, egészségnevelés, egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem, családvédelem, pszichológia, családi életre nevelés, családpedagógia, stb. – területein dolgozó szakemberek összefogásában, továbbképzésében, a kölcsönös szakmai konzultáció megvalósításában, hogy a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre.
4. A fenti célokkal is összefüggésben, az emberi, állampolgári jogok védelme, a környezet- és településvédelem, valamint a kulturális örökség megóvása.

Az alapszabály kimondja, hogy:
Az Egyesület céljai megvalósításával, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI törvény 26.§ c.) pontjának
§ 2. alpontja szerinti szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
§ 4. alpontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
§ 5. alpontja szerinti kulturális tevékenység
§ 6. alpontja szerinti kulturális örökség megóvása
§ 9. alpontja szerinti környezetvédelem
§ 10. alpontja szerinti gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet
§ 11. alpontja szerinti hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
§ 12. alpontja szerinti emberi és állampolgári jogok védelme
§ 13. alpontja szerinti magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határontúli magyarsággal kapcsolatos tevékenységet folytat, eközben közfeladatokat is ellát.

Egyesületünk főbb tevékenységei

Az Alapszabályban megfogalmazott célok elérése érdekében kulturális rendezvényeket szervezünk: kórushangversenyek, komolyzenei koncertek, képzőművészeti kiállítások, hagyományőrző kézműves foglalkozások és irodalmi műsorok, filmklub és táncház szerepel a választékban. Öt alkalommal működtünk közre a Széchenyivárosi Búcsú és Fesztivál szervezésében.
Programjainkon sokszor felléptek külföldi vendégek, elsősorban határainkon túl élő magyar csoportok. Jelentős erőfeszítéseket teszünk a fiatalok kulturált szórakozásának megszervezésére, biztosítására.

Egyesületünk segíti a fiatalok és a rászoruló családok táboroztatását, szabadidejük hasznosabb eltöltését. Minden év nyarán táborokat szervezünk fiataloknak, családoknak. A családos táborokban a legidősebbektől a legkisebbekig minden korosztály képviselteti magát. Kiváló lehetőséget biztosít ez fiataljainknak, kamaszainknak a családi életbe való „gyakorlati” bepillantásra. Amíg ugyanis a felnőttek előadásokat hallgatnak, a fiatalok gyermekvigyázással segítik a tábor működését. Egyesületünk pályázatokon igyekezett megszerezni a szükséges tárgyi eszközöket és az anyagi támogatást a programok megvalósítására.

Az Egyesület megalakulásától eltelt idő alatt a karitatív tevékenység nagyon fontos szerepet játszik, ami érthető is, hiszen ez a lakótelep Kecskemét szociálisan leghátrányosabb városrésze. Lehetőségeink szerint fölvállaltuk a lakótelepen élők és a környezetben lévő intézmények (Margaréta Otthon, Kórházak) szociális gondjainak enyhítését. Olyan mentálhigiénés és szociális tevékenységet folytatunk, mely kiegészíti az önkormányzati szociális intézmények tevékenységét, elősegítve ezáltal a széchenyivárosi lakosság közösséggé válását, az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakulását, megakadályozza az elmagányosodást és a társadalomtól való elidegenedést. Segítünk a szociálisan nehéz helyzetbe került embereknek és családoknak.

Általános jelenség Magyarországon, hogy csökken a gyermekvállalási kedv. Az édesanyák vagy karrierjük kettétörését látják egy gyermek világrahozásában, vagy anyagi körülményeikre tekintettel mondanak nemet. Természetesen a párkapcsolatok átmeneti jellege is elgondolkoztatja őket.

Baba-mama klubunkat 1996 tavaszán indítottuk a GYED-en, GYES-en otthon lévő, illetve főállású édesanyák és gyermekeik részvételével.

Az édesanyák otthon töltött éveinek segítését céloztuk meg klubunkkal. A családi élet harmóniájának megtalálásához; az otthonlét látszólagos eredménytelensége és a fásultság következtében gyakran kialakuló „gyes-betegség” elkerüléséhez, és az édesanyai hivatás megerősítéséhez szeretnénk segítséget nyújtani. Itt az édesanyák egymással kapcsolatot teremtve kevésbé érzik magukat ezekben az otthon töltött években a társadalomból kirekesztettnek, s a foglalkozásokon hasznos ötletet kapnak a gyermekeikkel való foglalkozás segítésére, illetve a gyermeknevelésben felmerülő kérdéseikre.

Legfontosabb célunknak tekintjük a házasság és a család védelmezését, erősítését. Éppen ezért különös figyelmet fordítunk az ifjúságra, mert ők lesznek a jövendő családok alapítói. Átgondoltan, több oldalról közelítünk feléjük. Pedagógus, orvos és biológus szakembereink közreműködésével 1995 óta segítjük több általános- és középiskolában a családi életre nevelést (CSÉN), és a „felvilágosítást, kicsit másként”. Több iskola vezetője kifejezte, hogy nevelési koncepciójukhoz programunk szervesen kapcsolódik, igénylik a családi életre felkészítő foglalkozások, „család-órák” szervezett megjelenését intézményeikben. „Boldogabb családokért” családi életre nevelés iskolai programunk országos modellként, mintaprogramként szolgál. Együttműködésre hívjuk mindazokat a pedagógusokat, akiknek ebben a teljesítmény-orientált iskolarendszerben is van bátorságuk az oktatás mellett a nevelésre – különös figyelemmel a fiatalok családi életre való felkészítésére – időt szánni. Az iskola feladata az oktatás mellett a nevelés is, s mivel társadalmunk, életünk, emberségünk alapja a család, ezért fontos, hogy a fiatalokat ne csak a pályaválasztásra tegye képessé az iskola, hanem élethivatásukra is felkészítse őket: hogy szerető feleség és férj; édesanya és édesapa váljék belőlük.

Egyre több meghívás érkezik a megye más városaiból, az ország egész területéről, sőt az országhatáron túlról is. 2003 őszén Beregszászon két iskolában indítottuk el család-óráinkat mintaprogram jelleggel. Boldogabb családokért programunkkal elért fiatalok száma 2003-ban 912 fő, közülük 780 fő Magyarországon, 132 fő Kárpátalján, Beregszászon él.

Lehetőségeinket megsokszorozza „Tanárok a diákokért” programunk, melyben pedagógusoknak nyújtunk lehetőséget család-óra előkészítő és értékelő konzultációra, óralátogatásra. CSÉN tanácsadóink számára rendszeres műhelymunkát indítottunk el. Így kéthavi rendszerességgel van lehetőség a módszertani, szakmai tapasztalatcserére. A budapesti Sapientia Főiskola Családpedagógiai Intézetéhez (SACSI) fűződő szoros szakmai kapcsolatunk révén az egyre növekvő országos „család-háló” első vidéki láncszeme vagyunk. Fontosnak tartjuk a „nevelők nevelését” is. Ennek érdekében pedagógusok, védőnők, és más ifjúsággal foglalkozó szakemberek körében a SACSI-val tanfolyamokat szervezünk, melyre várjuk az egész Kárpát-medencéből az elkötelezett érdeklődőket. Ott megismerkedhetnek a családi életre nevelésben elért eredményeinkkel, módszereinkkel. Az elvektől a konkrét óravázlatokig terjed az átadott tudásanyag.

A tudatos, felelős családtervezés, és a természetes családtervezés (TCST) ismertebbé válásának segítése érdekében a természetes családtervezést népszerűsítő ismeretterjesztő előadásokat, tanfolyamokat és személyes tanácsadást tartunk az ifjúság, a jegyes- és házaspárok körében. Ez a munkánk hangsúlyozottan abortusz-prevenció is. Így 2003-ban 265 főt sikerült elérnünk. 2002-ben jelent meg „Természetesen is biztonságosan” című szórólapunk 10.000 példányban, mellyel az általunk oktatott tüneti-hőmérőzéses természetes családtervezési módszert népszerűsítjük.

2000-ben „Jövőnk a család” címmel konferenciasorozatot indítottunk el, s 2005-ig 9 konferenciát tartottunk. Célunk: Kecskeméten a családi élet nagyobb megbecsüléséért tevékenykedő intézmények és civilszervezetek kapcsolatfelvételének elősegítése; a közös cél érdekében történő össze-fogás erősítése, szélesí-tése; és hatékony párbe-széd kialakítása olyan szervezetek között, akik még nem találtak egy-másra. Mindannyian egyetértünk ugyanis ab-ban, hogy közös fe-lelősséggel tartozunk a jelen és a jövő család-jainak harmóniájáért, boldogságáért és boldogulásáért, s hogy ezért ma kell minden tőlünk telhetőt megtenni.

1994 óta alkalmanként hírt adtunk a közösség életéről, rendezvényeiről. Közreadtuk a lakótelepen élő családok beszámolóit arról, hogyan segítenek egymásnak, hogyan vesznek részt egymás terheinek, örömeinek hordozásában. 2001 tavaszától a SZÉK és a Szentcsalád Plébánia közös lapjaként jelent meg a „Jóhír” újság.

Családi életre nevelő programjainkat, konferenciáinkat kiadványokban mu-tatjuk be.

Egyesületünk családi életre neveléssel kapcsolatos tevékenysége összhangban van az Országgyűlés „Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programjá”-nak célkitűzéseivel (46/2003. (IV.16.) OGY), így az iskolai egészségnevelési program megvalósításához is segítséget nyújt.
Egyesületi rendezvényeinkről, működésünkről a SZÉK www.holnaphonlap.hu című WEB-oldalán, elektronikus formában tudunk folyamatos tájékoztatást adni, illetve itt biztosítunk lehetőséget konzultációra, tapasztalatok megosztására. Honlapunk indítására a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázati támogatása biztosított lehetőséget 2002-ben, melyet a támogatás lejárta után is továbbműködtettünk. Ez az elektronikus tájékoztatási és kapcsolattartási forma ma már elengedhetetlenül szükséges.

Az évek folyamán megmaradtak az alapelvek, változtak a hangsúlyok. Nekilendült a Közösségi Ház építése, majd évekig állt, pénzhiány miatt. Fejlődött a közösség, de ennél sokkal nagyobb mértékben változtak a külső körülmények. A kiírt pályázatok hol az egyik, hol a másik tevékenységtípusunknak adtak lehetőséget.

Távlatosan kialakított koncepciója, konkrétan mérhető eredményei, újszerűsége és természetesen a kitűzött célok fontossága miatt családpolitikai tevékenységünk kapta a legnagyobb támogatást.

Jelentős segítséget kaptunk a munkájukkal, pénzükkel, adójuk 1%-ának felajánlásával minket segítő barátaink mellett számos hatóságtól, intézménytől, alapítványtól, cégtől is, de ezek nem minden esetben vállalták a nyilvánosságot. Így a következőkben csak nyertes pályázatainkat soroljuk fel. Ez a lista bemutatja szerteágazó tevékenységünket, az Egyesületünket segítőket, és munkánk anyagi alapjainak forrásait is. (A felsorolt pályázatok nyilvánosak voltak, így az adatok közlésével nem sértünk sem egyéni érzékenységet, sem adatvédelmi előírásokat.)

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik egyetértvén céljainkkal, erkölcsileg vagy anyagilag támogatták Egyesületünket.
Köszönetet mondunk mindazon intézményeknek, szervezeteknek, akik pályázati úton támogatták Egyesületünket.