Családi életre nevelés az közoktatásban

Letölthető anyagok:
Családi Életre Nevelés az oktatásban - borító
CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS AZ OKTATÁSBAN - Család-órákat segítő kézikönyv

Az életvédelem és a boldog család a közoktatás új tartalmi szabályozásában
A kormányzati elképzeléseknek megfelelően az erkölcsi megújulás egyik fontos megnyilvánulása lenne a családi élet tiszteletének a hétköznapokban és az oktatásban való megjelenése. A cél, hogy az oktatási ágazat kivegye részét az élet tisztelete, a gyermekvállalás előmozdítása, a társadalom népesedési krízisének kezelésében való részvételén keresztül az egész társadalmat érintő problémák megoldásából. Ezek a problémák csak összefogással és sokféle eszköz összehangolásával érhetnek el valós változást. Ahhoz, hogy a következő nemzedék mentalitásában e területen változás következzen be, az oktatáson belül is sokféle eszköz igénybe vétele szükséges, melyek alkalmazásához és (Ehhez) a Nemzeti alaptanterv műveltségterületei és a hozzájuk kapcsolódó kerettantervek adnak tartalmi fogódzót, az oktatás szervezeti keretei pedig változatos kínálatot nyújtanak az ismeretek átadására, megszerzésére. Az értékek megjelenése a tantervi szabályozásokban: Összességében elmondható, hogy a fenti oktatásirányítási szándékhoz kapcsolódó témák hangsúlyozottan megjelennek a Nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben is. A Nemzeti alaptanterv fejlesztési területek – nevelési célok fejezetében három terület foglalkozik a kérdéssel:

 • Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése,
 • A családi életre nevelés
 • A testi és lelki egészségre nevelés.

Az új NAT-ban a családi életre nevelés kiemelt fejlesztési terület, így ez a témakör is minden tantárgyban – integrálhatóságától függő mértékében – megjelenik (pl. Biológia, Történelem, Magyar, stb.). Önálló tantárgyi keretben a következő három tantárgy esetében jelennek meg hangsúlyosan a családi értékek: Erkölcstan, Technika, Életvitel és Gyakorlat tantárgy, Etika.

A nevelőtestületek dönthetnek az évfolyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználásáról. Dönthetnek például arról, hogy ebben a 10 %-os keretben szabadon választható tantárgyat vezetnek be. Így lehetőség nyílik arra is, hogy a CSÉN külön tantárgyként vezetődjön be, heti 1 órás keretben az 1-12. évfolyamon. Ezt a munkát segíti a CSÉN Kerettanterv. Ezeket a kereteket látva a két munkacsoport tagjai közösen megterveztünk 7 CSÉN modult. Az elkészült anyagot átküldtük az OFI-nak. Az OFI részéről megerősítést kaptunk, szakmailag mindegyik modult nagyon színvonalasnak találták a szakértők, és azt ígérték, hogy megfelelő továbbgondolással használni lehet majd őket a kerettantervekhez. Kaposi József Főigazgató Úr írásban is megerősítette. „Stratégiai partnerként tekintünk a kerettantervek kidolgozása során a munkacsoportokra, és az általuk készített minőségi anyagokat felhasználjuk a kerettantervek kialakítása során. A kerettantervi munkálatok megindulásakor szeretnénk a munkacsoport tagjait bevonni a tantárgyi munkálatokba is, hogy folyamatában tudják az elkészült anyagok integrálását segíteni.”

CSÉN Kerettanterv:
A CSÉN Köznevelési Munkacsoport képviseletében április 16-án személyes egyeztetésünk volt az OFI-ban a Kerettantervekért felelős munkatársakkal, Lukács Judittal és Bánkuti Zsuzsannával. 2012. június 13-án felkérést kaptunk Kaposi József Főigazgató Úrtól a CSÉN Kerettanterv kidolgozására, amit augusztus 15-én adtunk le lektorálásra. Tartalmát a Népesedési Kerekasztal CSÉN Köznevelési Munkacsoportja dolgozta ki, a CSÉN Képzési Munkacsoport képzési anyagából kiindulva. Fontos szempont volt számunkra, hogy a képzés és a tantárgy szinkronban legyen egymással. Mindegyik téma az életkori sajátosságoknak megfelelően dolgozza fel a témákat. Hét különböző téma tér vissza megfelelő módszertannal és korosztályos
megközelítéssel.

A tantárgy 7 tematikai egysége:

 1. Család, mint a társadalom legalapvetőbb egysége és annak működése
 2. Társas kapcsolatok - kommunikáció - konfliktuskezelés
 3. Jellem és értékrend
 4. Önismeret és érzelmi intelligencia
 5. Nemiség- férfi/női identitás- szexualitás- párkapcsolatok
 6. Útelágazások, zsákutcák, útvesztők avagy Veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek
 7. Változások következményei és kezelésük

CSÉN Képzés:
A CSÉN Képzési Munkacsoport segítségével a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Kommunikáció és Társadalomtudományi Intézete adta be 2012 júniusában
a 40 órás CSÉN akkreditációt, melyet szeptember elejére elfogadtak. Címe: Családi életre nevelés. A NAT alapján a családi életre nevelésben és a kapcsolati kultúra fejlesztésében résztvevők felkészítését elősegítő továbbképzés. Alapítási engedély száma: 82/147/2012. Az akkreditált képzés 2013 januárjában indult először Gyöngyösön a Károli Egyetem szervezésében, és szervezés alatt van Budapesten. Célunk, hogy minél több felsőoktatási intézmény vállalja az akkreditált CSÉN képzés indítását. Erre először a Debreceni Egyetem jelentkezett.

A képzés 8 modulja:

 1. Társas kapcsolatok, kommunikáció és konfliktuskezelés modul
 2. Önismeret és érzelmi intelligencia modul
 3. Jellem és értékrend modul
 4. A család működése modul
 5. Változások és veszteségek kezelése modul
 6. Szexualitás modul
 7. Veszélyek és devianciák modul
 8. Elméleti és módszertani összefoglaló

Könyvek és módszertani segédanyag:
A képzés és a CSÉN szakmai munka segítésére az MTA-hoz pályázatot adtunk be a képzési első 7 modult tartalmazó Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés című könyv kiadására, mely a L’Harmattan Kiadó, Károli Könyvek sorozatában jelenne meg. Valamennyi fejezet áttekintést ad majd a témakör legújabb eredményeiről és támpontokat ad ezek integrálhatóságáról az iskolai oktató-nevelő munkába. A kézirat szakmai lektorálással szeptember elejére készül el. Egy módszertani anyagokat tartalmazó CSÉN Tanári Kézikönyv előkészítése és egy CSÉN Módszertani DVD összeállítása is folyamatban van a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) gondozásában. A DVD-n óravázlatok, szemléltető eszközök, ábrák, képek, egyéb módszertani segédanyagok, bemutató órák, módszertani bemutató és előadás videók találhatók, melyek véleményünk szerint nagyon komoly segítséget jelenthetnek a CSÉN programba bekapcsolódó, családi életre nevelés foglalkozások tartására vállalkozó szakemberek számára. Így próbálunk kézzel fogható segítséget adni az érdeklődőknek munkájukhoz.

Honlap:
A családi életre nevelés szakmai munka segítésére, például hogy a pedagógusok a CSÉN-t hogyan tudják beépíteni a munkájukba, honlap indítását tervezzük.

Budapest, 2013. február 10.

Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes
orvos, CSÉN tanácsadó Népesedési Kerekasztal CSÉN Köznevelési Munkacsoport vezető

Letölthető anyagok: